Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2014

theemptyroom
Nie chcę już niczego,tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— S.Witkacy
Reposted fromswojszlak swojszlak
theemptyroom
To może przypadek
że znów się widzimy
patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
wspomnienia spłowiały
przez lata i zimy
już tylko się znamy...
nic więcej...
— J.Kofta
Reposted fromswojszlak swojszlak

April 30 2014

theemptyroom
śniłeś mi się.
ciekawe czy jeszcze kiedykolwiek się spotkamy.
— 21:28
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaaurinko aurinko
theemptyroom
...bo w Twoim sercu dawno już wygasł żar
— jeszcze o nas
Reposted fromladywithoutheart ladywithoutheart viaaisha89 aisha89
theemptyroom
4175 0a66
Reposted fromflesz flesz viaaurinko aurinko
theemptyroom
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viaaurinko aurinko
theemptyroom
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viaaurinko aurinko
theemptyroom
I tak odchodzę bez pożegnania jakby znienacka 
Ktoś między nami zatrzasnął drzwi 
— "Windą do nieba" Dwa Plus Jeden
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaaurinko aurinko
5459 604b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaurinko aurinko
theemptyroom
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaurinko aurinko
theemptyroom
7896 31c9
Reposted fromallnight allnight viaaurinko aurinko
6111 cb5c 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaaurinko aurinko
theemptyroom
3840 8d95
Reposted fromlost-memories lost-memories viaaurinko aurinko
theemptyroom
theemptyroom
theemptyroom
0053 3a9c
Reposted fromcasas casas
theemptyroom
Co mam zrobić teraz, gdy odszedłeś? Jeśli nic się nie zmieni, a tak zwykle bywa, usiądę w kącie i zapłaczę, aż moje serce skamieniej z bólu. Siedzę przez chwilę bez ruchu, jak sparaliżowana. Wszystko zastygło, skamieniało we mnie. Potem przepełnia mnie ogromna tęsknota. Później odczuwam strach, ból, samotność, pustkę. Płaczę dopóty, dopóki nie skamienieje z bólu, wspominając przeszłość.
— Peter Alexander McWilliams
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisha89 aisha89
theemptyroom
7206 d78e
Jestem Twoja,
Jestem Twoja,
Jestem Twoja...
Reposted fromaletodelio aletodelio
theemptyroom
7219 d0d4
Reposted fromaletodelio aletodelio
theemptyroom
Tak często byłem w czymś albo kimś zakochany. Tylko że zakochiwać się nie znaczy być zdolnym do miłości. To co innego.
— Czesław Miłosz
Reposted fromaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl